Home > China Travel Testimonials > Ian's Feedback on 22 Days Beijing, Shanghai, Zhouzhuang, Suzhou, Guilin, Sanjiang, Longsheng, Longji, Yangshuo, Guangzhou Tour

Ian's Feedback on 22 Days Beijing, Shanghai, Zhouzhuang, Suzhou, Guilin, Sanjiang, Longsheng, Longji, Yangshuo, Guangzhou Tour

Contribute by  Ian from ; Tour date: 11/8/2013

We home ok. the holiday was good. regards ian, .

Ian's Tour Reviews

Overall Rating:
StarStarStarStarStar (Excellent, 4.83 / 5)
1
Shanghai:
StarStarStarStarStar (Excellent, 4.71 / 5)
Attractions:
StarStarStarStar (Excellent, 3.33 / 5)
Tour Guide:
StarStarStarStarStar (Excellent, 4.79 / 5)
Hotel:
StarStarStarStarStar (Excellent, 4.97 / 5)
Foods:
StarStarStarStar (Excellent, 4.48 / 5)
2
Guilin:
StarStarStarStarStar (Excellent, 5.00 / 5)
Attractions:
StarStarStarStarStar (Excellent, 4.91 / 5)
Foods:
StarStarStarStarStar (Excellent, 4.96 / 5)
3
Suzhou:
StarStarStarStar (Excellent, 4.42 / 5)
Attractions:
StarStarStarStar (Excellent, 4.49 / 5)
Tour Guide:
StarStarStarStarStar (Excellent, 4.94 / 5)
Hotel:
StarStarStarStar (Excellent, 4.16 / 5)
Foods:
StarStarStarStar (Excellent, 4.08 / 5)
4
Longsheng:
StarStarStarStarStar (Excellent, 5.00 / 5)
Attractions:
StarStarStarStarStar (Excellent, 4.77 / 5)
5
Sanjiang:
StarStarStarStarStar (Excellent, 5.00 / 5)
Attractions:
StarStarStarStarStar (Excellent, 4.92 / 5)
Tour Guide:
StarStarStarStarStar (Excellent, 4.99 / 5)
Hotel:
StarStarStarStarStar (Excellent, 5.00 / 5)
Foods:
StarStarStarStarStar (Excellent, 5.00 / 5)
6
Longji:
StarStarStarStarStar (Excellent, 5.00 / 5)