China Zip Code & Area Code Search

Please input the name of a city:

Zip code & Area Code of China Major Cities:

City Zip Code Area Code
Beijing 100000 010
Shanghai 200000 021
Xi'an 710000 029
Guilin 541000 0773
City Zip Code Area Code
Chongqing 400000 023
Shenzhen 518000 0755
Guangzhou 510000 020
Chengdu 610000 028

Got Questions? Ask us here: