150 Best Chinese Quotes and Sayings about Love, Life...

Written by Apple Updated Mar. 27, 2023

Chinese proverbs are short sayings developed from social experience or knowledge, sayings from philosophers, and historical classics and stories. Here is a collection of 150 best Chinese Quotes and proverbs with Chinese characters, translations, and explanations. 

Content Preview

40 Best Chinese Proverbs About Life

chinese proverbs about life

1. 听君一席话,胜读十年书 (tīng jun yī xí huà shèng dú shí nián shū) 

This saying is often used to emphasize the value of listening to experienced and knowledgeable people. It suggests that a single conversation or piece of advice from a wise person can be more valuable than years of studying and learning on your own.

2. 天有不测风云 (tiān yǒu bù cè fēng yún)

This saying is often used to express the idea that life is unpredictable and that unexpected events can happen at any time, no matter how much we plan or prepare. It reminds us that we should be prepared for the unexpected and be resilient in the face of adversity.

3. 不做亏心事,不怕鬼敲门 (bù zuò kuī xīn shì, bù pà guǐ qiāo mén)

It suggests that people who act with integrity and do not engage in dishonest or unethical behavior have nothing to fear. You might use this phrase when advising someone to behave ethically, or when reminding yourself of the importance of acting with integrity

4. 笑一笑十年少 (xìao yī xìao shí nián shào)

5. 百闻不如一见 (bǎi wén bù rú yī jiàn)

6. 冰冻三尺,非一日之寒 (bīng hòu sān chǐ,fēi yī rì zhī hán)

7. 吃一堑长一智 (chī yī qià zhǎng yī zhì)

8. 忍一时风平浪静,退一步海阔天空 (rěn yī shí fēng píng làng jìng,tuì yī bù hǎi kuò tiān kōng)

9. 实践是检验真理的唯一标准 (shí jiàn shì jiǎn yàn zhēn lǐ de wéi yī biāo zhǔn)

10. 小不忍则乱大谋 (xiǎo bù rěn zé luàn dà móu)

11. 好事不出门,坏事传千里 (hǎo shì bù chū mén,huài shì chuán qiān lǐ)

12. 千里之行,始于足下 (qiān lǐ zhī xíng,shǐ yú zú xià)

13. 只要功夫深,铁杵磨成针 (zhǐ yào gōng fū shēn,tiě chǔ mó chéng zhēn)

14. 大事化小,小事化了 (dà shì huà xiǎo , xiǎo shì huà le)

15. 团结就是力量 (tuán jié jiù shì lì liàng)

16. 金无足赤,人无完人 (jīn wú zú chì, rén wú wán rén)

17. 殊途同归 (shū tú tóng guī)

18. 隔墙有耳 (gé qiáng yǒu ěr)

19. 一言既出,驷马难追 (yī yán jì chū, sì mǎ nán zhuī)

20. 三个臭皮匠,赛过诸葛亮 (sān ge chòu pí jiàng , sài guò zhū gě liàng)

21. 千里之堤溃于蚁穴 (qiān lǐ zhī dī kuì yú yǐ xué)

22. 塞翁失马,焉知非福 (sài wēng shī mǎ, yān zhī fēi fú)

23. 前事不忘,后事之师 (qián shì bù wàng , hòu shì zhī shī)

24. 今日事, 今日毕 (jīn rì shì, jīn rì bì)

25. 过犹不及 (guò yóu bù jí)

26. 没有规矩,不成方圆 (méi yǒu guī jǔ, bù chéng fāng yuán)

27. 巧妇难为无米之炊 (qiǎo fù nán wéi wú mǐ zhī chuī)

28. 上有天堂,下有苏杭 (shàng yǒu tiān táng, xià yǒu sū háng)

29. 三十而立 (sān shí ér lì)

30. 严以律己,宽以待人 (yán yǐ lǜ jǐ , kuān yǐ dài rén)

31. 人往高处走 (rén wǎng gāo chù zǒu)

32. 人心齐,泰山移 (rén xīn qí,tài shān yí)

33. 知子莫若父 (zhī zǐ mò ruò fù)

34. 杀鸡儆猴 (shā jī jǐng hóu)

35. 无风不起浪 (wú fēng bú qǐ làng)

36. 搬起石头砸自己的脚 (bān qǐ shí tóu zá zì jǐ de jiǎo)

37. 子不教,父之过 (zǐ bú jiāo,fù zhī guò)

38. 若要人不知,除非己莫为 (ruò yào rén bú zhī,chú fēi jǐ mò wéi)

39. 人多反误事 (rén duō fǎn wù shì)

30 Famous Chinese Quotes About Love

chinese proverbs about love

1. 一见钟情 (yí jiàn zhōng qíng)

2. 爱屋及乌 (ài wū jí wū)

3. 但愿人长久,千里共婵娟 (dàn yuàn rén cháng jiǔ,qiān lǐ gòng chán juān)

4. 执子之手,与子偕老 (zhí zǐ zhī shǒu,yǔ zǐ xié lǎo)

5. 愿得一人心,白首不相离 (yuàn dé yī rén xīn,bái shǒu bù xiāng lí)

6. 有情人终成眷属 (yǒu qíng rén zhōng chéng juàn shǔ)

7. 情人眼里出西施 (qíng rén yǎn lǐ chū xī shī)

8. 家和万事兴 (jiā hé wàn shì xìng)

9. 有缘千里来相会 (yǒu yuán qiān lǐ lái xiāng huì)

10. 在天愿作比翼鸟,在地愿为连理枝 (zài tiān yuàn zuò bǐ yì niǎo,zài dì yuàn wèi lián lǐ zhī)

11. 两情相悦 (liǎng qíng xiāng yuè)

12. 曾经沧海难为水 (céng jīng cāng hǎi nàn wèi shuǐ)

13. 窈宨淑女,君子好逑 (yǎo tiǎo shū nǚ, jūn zi hǎo qiú)

14. 金玉良缘 (jīn yù liáng yuán)

15. 问世间情为何物,直教生死相许 (wèn shì jiān qíng wèi hé wù, zhí jiào shēng sǐ xiāng xǔ )

16. 山盟海誓 (shān méng hǎi shì)

17. 山无棱,天地合,乃敢与君绝 (shān wú léng, tiān dì hé, nǎi gǎn yǔ jūn jué)

18. 比翼双飞 (bǐ yì shuāng fēi)

19. 伉俪情深 (kàng lì qíng shēn)

20. 天长地久 (tiān cháng dì jiǔ)

21. 结发为夫妻,恩爱两不疑 (jié fà wèi fū qī,ēn ài liǎng bù yí)

22. 情有独钟 (qíng yǒu dú zhōng)

23. 情比金坚 (qíng bǐ jīn jiān)

24. 两情若是久长时,又岂在朝朝暮暮 (liǎng qíng ruò shì jiǔ cháng shí,yòu qǐ zài zhāo zhāo mù mù)

25. 魂牵梦萦 (hún qiān mèng yíng)

26. 白头偕老 (bái tóu xié lǎo)

27. 青梅竹马 (qīng méi zhú mǎ)

28. 衣带渐宽终不悔,为伊消得人憔悴 (yī dài jiàn kuān zhōng bù huǐ,wèi yī xiāo dé rén qiáo cuì)

29. 百年好合 (bǎi nián hǎo hé)

30. 郎才女貌 (láng cái nǚ mào)

Top 20 Most Famous Chinese Proverbs About Success and Effort

chinese proverbs about success

1. 世上无难事,只怕有心人 (shì shàng wú nán shì, zhǐ pà yǒu xīn rén)

2. 吃得苦中苦,方为人上人 (chī dé kǔ zhōng kǔ, fāng wéi rén shàng rén)

3. 留得青山在,不怕没柴烧 (liú dé qīng shān zài, bù pà méi chái shāo)

4. 马到成功 (mǎ dào chéng gōng)

5. 笨鸟先飞 (bèn niǎo xiān fēi)

6. 不能一口吃成胖子 (bù néng yī kǒu chī chéng pàng zi)

7. 失败是成功之母 (shī bài shì chéng gōng zhī mǔ)

8. 逆境出人才 (nì jìng chū rén cái)

9. 风无常顺,兵无常胜 (fēng wú cháng shùn , bīng wú cháng shèng)

10. 不鸣则已,一鸣惊人 (bù míng zé yǐ, yī míng jīng rén)

11. 万事开头难 (wàn shì kāi tóu nán)

12. 循序渐进 (xún xù jiàn jìn)

13. 功成名就 (gōng chéng míng jiù)

Translation: Achieve success and win recognition.

14. 水滴石穿,绳锯木断 (shuǐ dī shí chuān, shéng jù mù duàn)

15. 青出于蓝而胜于蓝 (qīng chū yú lán ér shèng yú lán)

16. 老骥伏枥,志在千里 (lǎo jì fú lì, zhì zài qiān lǐ) 

17. 战无不胜 (zhàn wú bù shèng)

18. 不入虎穴,焉得虎子 (bù rù hǔ xué , yān dé hǔ zǐ)

19. 行百里者半九十 (xíng bǎi lǐ zhě bàn jiǔ shí)

20. 知己知彼,百战不殆 (zhī jǐ zhī bǐ , bǎi zhàn bù dài)

Best Chinese Proverbs About Learning (20 Sayings)

chinese proverbs about learning

1. 授人以鱼不如授人以渔 (shòu rén yǐ yú, bú rú shòu rén yǐ yú)

2. 三人行,必有我师 (sān rén xíng, bì yǒu wǒ shī)

3. 活到老,学到老 (huó dào lǎo, xué dào lào)

4. 读万卷书不如行万里路 (dú wàn juàn shū bù rúxínɡ wàn lǐ lù)

5. 教学相长 (jiào xué xiāng zhǎng)

6. 温故而知新 (wēn gù ér zhī xīn)

7. 学而不思则罔,思而不学则殆 (xué ér bù sī zé wǎng, sī ér bù xué zé dài)

8. 十年树木,百年树人 (shí nián shù mù, bǎi nián shù rén)

9. 学不可以已 (xué bù kě yǐ yǐ)

10. 知之为知之,不知为不知,是知也 (zhī zhī wéi zhī zhī,bù zhī wéi bù zhī,shì zhì yě)

11. 不耻下问 (bù chǐ xià wèn)

12. 书中自有金屋 (shū zhōng zì yǒu huáng jīn wū)

13. 师傅领进门,修行在个人 (shī fu lǐng jìn mén, xiū xíng zài gè rén)

14. 工欲善其事,必先利其器 (gōng yù shàn qí shì, bì xiān lì qí qì)

15. 尽信书不如无书 (jìn xìn shū bù rú wú shū)

16. 好书如挚友 (hǎo shū rú zhì yǒu)

17. 书到用时方恨少 (shū dào yòng shí fāng hèn shǎo)

18. 严师出高徒 (yán shī chū gāo tú)

19. 读书破万卷,下笔如有神 (dú shū pò wàn juàn,xià bǐ rú yǒu shén)

20. 知识是智慧的火炬 (zhī shí shì zhì huì dē huǒ jù)

Chinese Proverbs About Wisdom (10 Sayings)

chinese proverbs about wisdom

1. 大智若愚 (dà zhì ruò yú)

2. 足智多谋 (zú zhì duō móu)

3. 人无远虑,必有近忧 (rén wú yuǎn lǜ bì yǒu jìn yōu)

4. 读书使人明智 (dú shū shǐ rén míng zhì)

5. 博观而约取,厚积而薄发 (bó guān ér yuē qǔ, hòu jī ér bó fā)

6. 纸上得来终觉浅,绝知此事要躬行 (zhǐ shàng dé lái zhōng jué qiǎn, jué zhī cǐ shì yào gōng xíng)

7. 才高八斗 (cái gāo bā dǒu)

8. 博学多才 (bó xué duō cái)

9. 兰质蕙心 (lán zhì huì xīn)

10. 聪明才智 (cōng ming cái zhì)

Top Chinese Proverbs About Friendship (20 Sayings)

chinese proverbs about friendship

1. 君子之交淡如水 (jūn zǐ zhī jiāo dàn rú shuǐ)

2. 路遥知马力,日久见人心 (lù yáo zhī mǎ lì,shì jiǔ jiàn rén xīnzlù yáo zhī mǎ lì,shì jiǔ jiàn rén xīn)

3. 海内存知己,天涯若比邻 (hǎi nèi cún zhī jǐ , tiān yá ruò bǐ lín)

4. 近朱者赤,近墨者黑 (jìn zhū zhě chì, jìn mò zhě hēi)

5. 患难见真情 (huàn nàn jian zhen qing)

6. 道不同,不相为谋 (dào bù tóng bù xiāng wéi móu)

7. 礼尚往来 (lǐ shàng wǎng lái)

8. 冤家宜解不宜结 (yuān jiā yí jiě bù yí jié)

9. 有朋自远方来, 不亦乐乎 (yǒu péng zì yuǎn fāng lái,bù yì lè hū)

10. 广交友,无深交 (guǎng jiāo yǒu,wú shēn jiāo)

11. 在家靠父母,出外靠朋友 (zài jiā kào fù mǔ,chū wài kào péng yǒu)

12. 一个朋友一条路,一个冤家一堵墙 (yī gè péng yǒu yī tiáo lù,yī gè yuān jiā yī dǔ qiáng)

13. 远亲不如近邻 (yuǎn qīn bú rú jìn lín)

14. 八拜之交 (bā bài zhī jiāo)

15. 万两黄金容易得,知心一个也难求 (wàn liǎng huáng jīn róng yì dé,zhī xīn yī gè yě nán qiú)

16. 一排篱笆三个桩,一个好汉三个帮 (yī pái lí bā sān gè zhuāng,yī gè hǎo hàn sān gè bāng)

17. 义结金兰 (yì jié jīn lán)

18. 交友应学人长,处事当克己短 (jiāo yǒu yīng xué rén zhǎng,chù shì dāng kè jǐ duǎn)

19. 患难之交 (huàn nán zhī jiāo)

20. 忘年之交 (wàng nián zhī jiāo)

Best Chinese Proverbs About Time (10 Sayings)

chinese proverbs about time

1. 花有重开时,人无再少年 (huā yǒu chóng kāi shí , rén wú zài shào nián)

2. 一寸光阴一寸金,寸金难买寸光阴 (yī cùn guāng yīn yī cùn jīn , cùn jīn nán mǎi cùn guāng yīn)

3. 时不我待 (shí bù wǒ dài)

4. 时间就是生命 (shí jiān jiù shì shēng mìng)

5. 一日之计在于晨 (yī rì zhī jì zài yú chén)

6. 光阴似箭 (guāng yīn sì jiàn)

7. 时间一去不复返 (shí jiān yī qù bù fù fǎn)

8. 明日何其多 (míng rì hé qí duō)

9. 岁月不待人 (suì yuè bù dài rén)

10. 日月既往,不可复追 (rì yuè jì wǎng, bù kě fù zhuī)

Continue to Read: 14 Polite Ways to Say Thank You in Chinese

Create My Trip

Need Help?

Request a custom itinerary today and get one step closer to your personalized trip

Create Your Trip